نمایش ۱ - ۱۲ کالا از ۲۰

 • جوجه خروس ۴۱,۴۰۰ تومان
  ۷,۸۰۰ تومان بروزرسانی :۴ تیر ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای

 • ران زعفرانی ۲۵,۲۰۰ تومان
  -۱۲,۶۰۰ تومان بروزرسانی :۴ تیر ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای

 • شنیسل سینه مرغ ۲۵,۲۰۰ تومان
  -۱,۶۰۰ تومان بروزرسانی :۴ تیر ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای

 • شنیسل ران مرغ ۲۶,۴۰۰ تومان
  -۱,۹۰۰ تومان بروزرسانی :۴ تیر ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای

 • فروش ویژه پاچینی مرغ ۲۱,۶۰۰ تومان
  -۷,۴۰۰ تومان بروزرسانی :۴ تیر ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای

 • ساق پای مرغ ۲۵,۲۰۰ تومان
  ۲,۸۰۰ تومان بروزرسانی :۴ تیر ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای

 • پای مرغ ۴,۹۰۰ تومان
  -۶۰۰ تومان بروزرسانی :۴ تیر ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای

 • کتف و بال زعفرانی ۲۱,۹۰۰ تومان
  ۳۰۰ تومان بروزرسانی :۴ تیر ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای

 • سینه مرغ زعفرانی ۲۴,۰۰۰ تومان
  -۲,۹۰۰ تومان بروزرسانی :۴ تیر ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای

 • دل مرغ ۸,۸۰۰ تومان
  ۵۰۰ تومان بروزرسانی :۴ تیر ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای

 • جگر مرغ ۳,۸۰۰ تومان
  -۱,۳۰۰ تومان بروزرسانی :۴ تیر ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای

 • فیله مرغ ۲۵,۲۰۰ تومان
  ۶۰۰ تومان بروزرسانی :۴ تیر ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای