نمایش ۱ - ۲۰ کالا از ۲۰

 • جوجه خروس ۴۱۴۰۰
  ۷,۸۰۰ تومان بروزرسانی :۱ شهریور ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای

 • ران زعفرانی ۳۲۰۰۰
  -۱۲,۶۰۰ تومان بروزرسانی :۱ شهریور ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای

 • شنیسل سینه مرغ ۳۳۰۰۰
  -۱,۶۰۰ تومان بروزرسانی :۱ شهریور ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای

 • شنیسل ران مرغ ۳۳۰۰۰
  -۱,۹۰۰ تومان بروزرسانی :۱ شهریور ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای

 • اتمام تخفیف پاچینی مرغ ۲۳۰۰۰
  -۷,۴۰۰ تومان بروزرسانی :۱ شهریور ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای

 • ساق پای مرغ ۲۶۰۰۰
  ۲,۸۰۰ تومان بروزرسانی :۱ شهریور ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای

 • پای مرغ ۴,۹۰۰ تومان
  -۶۰۰ تومان بروزرسانی :۱ شهریور ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای

 • کتف و بال زعفرانی ۲۳,۰۰۰ تومان
  ۳۰۰ تومان بروزرسانی :۱ شهریور ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای

 • سینه مرغ زعفرانی ۳۱,۰۰۰ تومان
  -۲,۹۰۰ تومان بروزرسانی :۱ شهریور ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای

 • دل مرغ ۸۰۰۰
  ۵۰۰ تومان بروزرسانی :۱ شهریور ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای

 • جگر مرغ ۴۰۰۰
  -۱,۳۰۰ تومان بروزرسانی :۱ شهریور ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای

 • فیله مرغ ۳۵۰۰۰
  ۶۰۰ تومان بروزرسانی :۱ شهریور ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای

 • ران مرغ ۱۴۰۰۰
  -۹۰۰ تومان بروزرسانی :۱ شهریور ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای

 • گردن مرغ ۵۰۰۰
  ۱,۲۰۰ تومان بروزرسانی :۱ شهریور ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای

 • کتف مرغ ۱۸۰۰۰
  ۵,۷۰۰ تومان بروزرسانی :۱ شهریور ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای

 • سینه مرغ ۲۵۵۰۰
  -۲,۰۰۰ تومان بروزرسانی :۱ شهریور ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای

 • بال مرغ ۱۸۰۰۰
  ۱,۴۰۰ تومان بروزرسانی :۱ شهریور ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای

 • سنگدان مرغ ۱۰۰۰۰
  -۵۰۰ تومان بروزرسانی :۱ شهریور ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای

 • مرغ سبز ۱۹۷۰۰
  ۲,۲۰۰ تومان بروزرسانی :۱ شهریور ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای

 • مرغ کامل ۱۴۹۰۰
  -۲۰۰ تومان بروزرسانی :۱ شهریور ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای