نمایش ۱ - ۲۰ کالا از ۲۰

 • جوجه خروس ۴۱۴۰۰
  ۷,۸۰۰ تومان بروزرسانی :۳۱ مرداد ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای

 • ران زعفرانی ۳۲۰۰۰
  -۱۲,۶۰۰ تومان بروزرسانی :۳۱ مرداد ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای

 • شنیسل سینه مرغ ۳۳۰۰۰
  -۱,۶۰۰ تومان بروزرسانی :۳۱ مرداد ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای

 • شنیسل ران مرغ ۳۳۰۰۰
  -۱,۹۰۰ تومان بروزرسانی :۳۱ مرداد ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای

 • اتمام تخفیف پاچینی مرغ ۲۳۰۰۰
  -۷,۴۰۰ تومان بروزرسانی :۳۱ مرداد ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای

 • ساق پای مرغ ۲۶۰۰۰
  ۲,۸۰۰ تومان بروزرسانی :۳۱ مرداد ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای

 • پای مرغ ۴,۹۰۰ تومان
  -۶۰۰ تومان بروزرسانی :۳۱ مرداد ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای

 • کتف و بال زعفرانی ۲۳,۰۰۰ تومان
  ۳۰۰ تومان بروزرسانی :۳۱ مرداد ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای

 • سینه مرغ زعفرانی ۳۱,۰۰۰ تومان
  -۲,۹۰۰ تومان بروزرسانی :۳۱ مرداد ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای

 • دل مرغ ۸۰۰۰
  ۵۰۰ تومان بروزرسانی :۳۱ مرداد ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای

 • جگر مرغ ۴۰۰۰
  -۱,۳۰۰ تومان بروزرسانی :۳۱ مرداد ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای

 • فیله مرغ ۳۵۰۰۰
  ۶۰۰ تومان بروزرسانی :۳۱ مرداد ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای

 • ران مرغ ۱۴۰۰۰
  -۹۰۰ تومان بروزرسانی :۳۱ مرداد ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای

 • گردن مرغ ۵۰۰۰
  ۱,۲۰۰ تومان بروزرسانی :۳۱ مرداد ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای

 • کتف مرغ ۱۸۰۰۰
  ۵,۷۰۰ تومان بروزرسانی :۳۱ مرداد ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای

 • سینه مرغ ۲۵۵۰۰
  -۲,۰۰۰ تومان بروزرسانی :۳۱ مرداد ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای

 • بال مرغ ۱۸۰۰۰
  ۱,۴۰۰ تومان بروزرسانی :۳۱ مرداد ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای

 • سنگدان مرغ ۱۰۰۰۰
  -۵۰۰ تومان بروزرسانی :۳۱ مرداد ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای

 • مرغ سبز ۱۹۷۰۰
  ۲,۲۰۰ تومان بروزرسانی :۳۱ مرداد ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای

 • مرغ کامل ۱۴۹۰۰
  -۲۰۰ تومان بروزرسانی :۳۱ مرداد ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای