ویژگی های ظاهری /ارگانولپتیک

گوشت قرمز تازه باید از نظر ظاهری دارای مشخصات زیر باشد:
• رنگ گوشت باید بسته به نوع، جنس و سن دام به رنگ طبیعی باشد.
• سطح خارجی گوشت باید بدون هرگونه تورم، خون مردگی، تغییر رنگ و یا خراش باشد.
• سطح خارجی گوشت باید کاملاً تمیز و عاری از خونمردگی، ضربه، بیماری و یا ذرات خارجی باشد.
• سطح خارجی گوشت باید بدون رطوبت غیرطبیعی باشد.
• هیچگونه بوی غیرطبیعی مانند بوی ترشیدگی یا تعفن نباید حس شود.
• گوشت (عضلات) باید سفت و دارای قوام خاص بوده و نباید نرم و لزج یا خشک و چروکیده باشد.

مواردی که باید در گوشت قرمز بسته بندی در نظر داشته باشید:

۱ – در داخل بسته بندی گوشت قرمز تازه / منجمد نباید، آب یا خونابه وجود داشته باشد.
۲ – گوشت قرمز تازه / منجمد و بسته بندی شده باید در بسته های سالم، دست نخورده و دارای نشانه گذاری مربوط برابر ضوابط عرضه گردد .
۳ – پوشش بسته بندی گوشت قرمز تازه / منجمد باید خواص حسی – ظاهری و سایر ویژگی های گوشت را حفظ کند و گوشت را در برابر آلودگی های میکروبی و سایر آلودگی ها و نیز در برابر تبخیر سطحی و خشک شدن محاظت نموده و از نفوذ طعم ، بوی غیر طبیعی و سایر عوامل خارجی حفظ نماید.

چهار مشخصه مهم فساد گوشت قرمز عبارتند از:

• تغییر رنگ قرمز به سبز، قهوه ای و خاکستری و یا ایجاد یک لایه لزج و چسبناک که از علائم فساد سطحی
گوشت است.
• استشمام بوی غیرطبیعی در محل اتصال گوشت به استخوان از علائم فساد عمقی گوشت است.
• از دست رفتن قوام گوشت و نرم و لزج شدن آن از علائم فساد کلی گوشت است.
• تغییر رنگ چربی گوشت و استشمام بوی بد ، از علائم اکسیداسیون و فساد چربی گوشت است.