شرکت مزرعه خوراک سالم در قاب شبکه ایران کالا

مصاحبه زنده آقای منتظری مدیر مارکتینگ شرکت مزرعه خوراک سالم در شبکه ایران کالا و معرفی مجموعه بزرگ زی خوراک و اهداف شرکت مزرعه خوراک سالم در جهت سلامت خانوار ایرانی و کار آفرینی.